Forretningsorden

Forretningsorden for Horsens Børnebyråd (HBB) 2016/2017:

 

§ 1 Valg

Stk. 1: Den enkelte skole sørger selv for, at de til stadighed har to repræsentanter valgt i elevrådet – til HBB. Vælges repræsentanterne uden for elevrådet bør disse deltage i elevrådets arbejde på skolen. Ved personskifte meddeler skolens elevrådskontaktlærer dette til Børnebyrådskontaktpersonen.

§ 2 Møder

Stk. 1: To sammenhængende arbejdsdage afholdes hvert år senest i starten af oktober efter det nye skoleårs start.

Stk. 2: Dagsordenens skal indeholde følgende punkter:

 • Orientering om HBB´s mål og arbejde.
 • Beslutning af indsatsområder i skoleåret og nedsættelse af evt. udvalg/grupper.
 • Planlægning af første offentlige HBB-møde.
 • Evt. revision af forretningsorden.
 • Valg af Børneborgmester (samtidig repr. i Ungdomsskolens bestyrelse)

Valg af Vicebørneborgmester (samtidig repr. i Ungdomsskolens bestyrelse)

 • Valg af to repræsentanter til det koordinerende forum.
 • Valg af 2 suppleanter til Ungdomsskolens bestyrelse
 • Eventuelt.

Stk. 3: Alle årets møder/arbejdsdage fastlægges af Børnebyrådskontaktpersonen ved skoleårets start. Dagsorden for HBB-møde udsendes ca. en uge før mødets afholdelse.

Stk. 4: Følgende punkter skal altid være på dagsordenen:

 • Godkendelse af referat fra sidst.
 • Meddelelser fra børneborgmesteren og børnebyrådskontaktpersonen.
 • Skolerunde.
 • Udvalgsarbejde.
 • Eventuelt.

Stk. 5: Forslag til dagsordenen fra medlemsskolerne/medlemmerne kan altid gives til Børnebyrådskontaktpersonen, Børneborgmester eller Vicebørneborgmester. Det vil så blive sat på førstkommende dagsorden.

Stk. 6: HBB afholder normalt 8 møder pr. skoleår. (2 arbejdsdage + 6 møder).

§ 3 Afstemninger

Stk. 1: Hver repræsentant har en stemme. Kontaktpersonen har ingen stemmeret. Ved stemmelighed genoptages drøftelsen inden fornyet afstemning.

Stk. 2: Sager i HBB afgøres med simpelt flertal.

Stk. 3: Mindst 1/2 af HBB skal være til stede for at være beslutningsdygtig.

Stk. 4: Alle personvalg foregår skriftligt.

§ 4 Arbejdsopgaver

Stk. 1: Børnebyrådet skal

 • arbejde med forslag fra eleverne fra skolerne – herunder HBB´s egne repræsentanter.
 • arbejde med forslag og sager, som kommer fra og til Horsens Byråd/de stående ud­valg.

Stk. 2: Børnebyrådets arbejde – herunder dagsordener/referater planlægges og koordineres af Børnebyrådskontaktpersonen i samarbejde med Børneborgmesteren.

Stk. 3: Børneborgmesteren leder HBB-møderne, fører al korrespondance fra HBB og er talsmand udadtil i samråd med kontaktpersonen.

Stk. 4: Vicebørneborgmesterens opgave er at samarbejde med børneborgmesteren om løbende opgaver samt overtage børneborgmesterens opgaver, hvis denne er forhindret i at varetage sine pligter.

Stk. 5: Børnebyrådskontaktpersonens opgave er at lave dagsorden/mødereferat fra HBB-møderne samt varetage kontakt til forvaltning/elevrådskontaktlærere.

Referatet udsendes hurtigst muligt efter mødets afholdelse. Dette gælder også referater fra arbejdsgrupperne/udvalgene.

Stk. 6: HBB-repræsentanternes opgave er at diskutere HBB´s dagsorden på skolerne og fremføre skolernes synspunkter på HBB´s møde.

Desuden skal de oplyse skolerne om HBB´s beslutninger.

§ 5 Økonomi

Stk. 1: Børneborgmesteren er administrator i samråd med kontaktpersonen. Alle bilag skal underskrives/attesteres af kontaktpersonen.

Stk. 2: Børneborgmesteren er ansvarlig over for HBB.

Stk. 3: HBB´s penge kan anvendes til drift/forbrug – f.eks.: forplejning i forbindelse med møder og kurser, uddannelses- og kursusomkostninger, transport, arrangementer og aktiviteter samt tilskud/underskudsgarantier.

Stk. 4: Regnskabsåret går fra den 1.1. – 31.12.

Stk. 5: Børneborgmesteren fremlægger regnskabet til HBB´s godkendelse hurtigst muligt efter regnskabsårets afslutning, dog senest på skoleårets sidste møde.

Stk. 6: Såfremt HBB ved aktiviteter, legater eller på anden måde skulle få en indtægt, indsættes beløbet på Børnebyrådets konto i forvaltningen.

Stk. 7: Børneborgmesteren kan økonomisk disponere over op til kr. 1.000 pr. indkøb. Beløb herover bevilges af HBB.

§ 6 Bevillinger

Stk. 1: HBB kan give mindre bevillinger til elevråd og børne-/ungdomsorganisationer, som har medlemsskolernes elever som medlemsområde.

Stk. 2: Før dette kan ske, skal der udarbejdes en skriftlig ansøgning.

Stk. 3: Ansøgningen skal være HBB i hænde senest en uge før det besluttende møde.

Stk. 4: Ansøgningen skal indeholde oplysning om:

 • Hvad der søges til
 • Egen økonomi
 • Underskrifter fra bestyrelsen/ansøgerne

Stk. 5: Beslutning om at yde tilskud afgøres af HBB.

§ 7 Udvalg

Stk. 1: HBB kan nedsætte udvalg/arbejdsgrupper.

Stk. 2 Alle HBB-medlemmer skal deltage i mindst et udvalgsarbejde/arbejdsgruppe. Udvalgene består af et passende antal elever. HBB og udvalgene kan invitere gæster til belys­ning af et eller flere punkter.

Stk. 3: Samtidig med nedsættelsen af et udvalg kan HBB eller forretningsudvalget udarbejde et arbejdsprogram for, hvad udvalget skal arbejde med. Der vælges/udpeges en gruppeformand for hver arbejdsgruppe/udvalg.

Stk. 4: Udvalgene holder børneborgmesteren, vicebørneborgmesteren og børnebyrådskontaktpersonen løbende orienteret med referater fra mø­derne og er ansvarlige over for HBB.

§ 8 Ændringer i forretningsorden

Stk. 1: Børnebyrådet tager hvert skoleår på det første møde/arbejdsdagene stilling til evt. ændringer til forretningsordenen

Stk. 2: Ændringer i løbet af skoleåret kan foretages, såfremt der er et flertal i Børnebyrådet for ændringen.

Besluttet på Børnebyrådsmøde/arbejdsdage den 30. september 2016.

Horsens Børnebyråd

Thomas Press

Koordinator Børnebyråd

Tlf. +4530167173

Top
Thrane.nu